Voorwoord

Welkom op De Horizon. Wij zijn een openbare basisschool en staan open voor alle kinderen, ouders en verzorgers die bewust kiezen voor onze school. Hier vindt u de nieuwe schoolgids en hier de nieuwe kalender voor het schooljaar 2018-2019. Hierin kunt u niet alleen alle noodzakelijke informatie vinden die u in de loop van het schooljaar nodig heeft, maar leest u ook alles over onze mooie school, wat u van ons kunt verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Uiteraard voorziet dit document u ook van informatie over een aantal praktische zaken en afspraken die bij ons gelden.

Wij doen ons best om in de schoolgids en een goed beeld te schetsen voor ouders en kinderen die op dit moment onze school bezoeken, maar ook voor ouders die overwegen hun kinderen aan te melden bij onze school. De schoolgids en kalender wordt elk schooljaar bijgesteld en is ook terug te vinden op onze website. We hopen dat u veel gemak en plezier zult ervaren bij het lezen.

Communicatie

Onderwijs ontstaat daar, waar kinderen, ouders en school met elkaar samenwerken. Daarvoor is goede communicatie van groot belang. Onze deur staat altijd open. We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden. Heeft u een korte mededeling, dan kunt u dat ons via de mail laten weten. Vraagt een kwestie die u met ons wil bespreken wat meer tijd, dan vragen we u daarvoor even een persoonlijke afspraak te maken. Voor vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij de directie, de leerkrachten, de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Mededelingen van onze kant verlopen zoveel mogelijk via de mail. We bieden u maandelijks een overzicht aan van bijzondere activiteiten die hebben plaatsgevonden of nog zullen gaan plaatsvinden. Daarnaast worden actuele zaken wekelijks gemeld op onze website www.horizondoesburg.nl.  Door de site geregeld te bezoeken kunt u voortdurend op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op school.

Indien uw kind ziek is of door een andere reden later of niet op school kan komen, dan verzoeken we u dat ons altijd telefonisch vóór 8.25 uur te laten weten. Via de mail is niet wenselijk. U mag er niet vanuit gaan dat de mail voor schooltijd wordt gelezen.

Iedere ochtend treft u de leerkrachten op het plein of in de klas. We willen onze aandacht zoveel mogelijk op de leerlingen richten, maar voor korte mededelingen kunt u ook dan de leerkrachten aanspreken.

Ook uw bereikbaarheid is voor ons van groot belang. Daarom de vraag om de school altijd telefoon- of adreswijzigingen door te geven.

Lestijden

Op onze school werken we met een continurooster in de vorm van een vijf-gelijke-dagen-model. Iedere dag om 8.30 uur starten wij met de lessen. Vanaf tien voor half negen zijn alle leerkracht op het plein aanwezig, zodat u ze even kunt aanspreken. Om vijf voor half negen gaat de bel, zodat we echt om half negen kunnen beginnen.

De kinderen hebben om 10.00 uur tijd voor een tussendoortje. Dan eten we fruit. De bovenbouw luncht om 12.30 uur, de kleuterbouw om 12.00 uur een boterham. De kinderen eten samen in de klas met de leerkracht.

Schoolgegevens

Obs de Horizon locatie Ooi

Begoniastraat 42 b

6982 CW Doesburg

Telefoon: (0313) 47 21 26

E-mail: info@horizondoesburg.nl

Website: www.horizondoesburg.nl

Obs de Horizon locatie Stad

Meipoortwal 1

6981 DD Doesburg

Telefoon: (0313) 47 24 87

E-mail: info@horizondoesburg.nl

Website: www.horizondoesburg.nl

Dorpsschool in de stad

De Horizon is een openbare basisschool. Samen met 16 openbare scholen van Doesburg, Hummelo en Keppel, Drempt, Vorden, Hengelo, Zelhem en Doetinchem vallen we sinds 1 januari 2003 onder het bestuur van de ‘Stichting voor openbaar primair onderwijs IJsselgraaf’. De beleidsvisie van Stichting IJsselgraaf is te vinden op de website van IJsselgraaf: www. ijsselgraaf.nl.

De Horizon bestaat uit twee locaties. Locatie Stad naast de binnenstad en de locatie Ooi, gelegen in de wijk de Ooi.

De Horizon Ooi is gelegen in de wijk de Ooi. De meeste kinderen uit de wijk gaan naar onze school. Wij komen tegemoet aan de trend in de maatschappij die vraagt om meer rust, orde en regelmaat. Het accent van ons onderwijs ligt op het gebied van taal en lezen. Om alle kinderen optimale kansen te geven maken we gebruik van intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal, extra leertijd, woordenschatontwikkeling en extra mogelijkheden van ICT. Door ons onderwijs benutten kinderen optimaal de mogelijkheden om door te stromen naar passend vervolgonderwijs.

De Horizon Ooi schept een sfeer, waarin een kind zich veilig voelt en geaccepteerd wordt als individu, ongeacht zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Pas als een kind zich emotioneel vrij en veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Natuurlijk bedienen we elk kind zo veel mogelijk persoonlijk. Maar de school is ook een kleine gemeenschap waarin ieder kind mede verantwoordelijk is voor de sfeer in de groep.

Onze ambitie

Wij aan de Horizon

Leren van en met elkaar

Zijn trots op elkaar

en hebben samen plezier

Zijn voorbereid op de toekomst

Ontdekken en erkennen elkaars

kwaliteiten

Uw kind in ons vizier

Een mooie doorstroom, van peuterspeelzaal naar school

Stichting IJsselgraaf heeft een eigen kinderopvangorganisatie: Spelenderwijs. In de vestiging Horizon Ooi is peuterspeelgroep De Peuterhof gevestigd. In de vestiging Horizon Stad zit de peuterspeelgoep Kom Pas Kijken.

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het gehele ontwikkel- en leerproces van kinderen van 2 t/m 12 jaar. Collega’s van de peuterspeelgroepen en basisschool werken nauw samen en hebben hun programma’s op elkaar afgestemd. Dit heeft veel voordelen voor het kind. Er is een goede doorgaande lijn, het pedagogisch klimaat is hetzelfde en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Op onze school wordt gewerkt met een jaarklassensysteem. Er wordt gewerkt met heterogene groepen. Na centrale instructiemomenten werken kinderen vaak in kleinere groepen op eigen niveau tijdens het zelfstandig werken. De leerkrachten verzorgen dan verlengde instructie voor kinderen die dat nodig hebben. Uiteraard worden ook alle andere kinderen met vragen verder geholpen.

Op deze manier bieden we voor ieder kind onderwijs op maat. Voor taal, rekenen en begrijpend lezen geldt dat kinderen soms in een andere groep meewerken. Wij zoeken naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind. De leermiddelen en organisatie zijn hierop aangepast.

Rust, structuur en uitdaging staan voorop. Door handelingsgericht te werken wordt er gekeken naar wat het kind al kan. Waarmee kunnen we het  kind verder helpen? Lezen en woordenschatontwikkeling nemen schoolbreed een prominente plaats in het onderwijskundig systeem. Daarnaast is er aandacht voor coöperatief leren als leerstrategie.

De Horizon Ooi schept een sfeer, waarin een kind zich veilig voelt, ongeacht zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Pas als een kind zich emotioneel vrij en veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en is er ruimte om van elkaar te leren. We vinden het belangrijk dat uw kind plezier ervaart op school.

We zien de school dan ook als een kleine gemeenschap, waarin ieder kind medeverantwoordelijk is voor de sfeer in de groep. We houden zoveel als mogelijk rekening met elkaars persoonlijkheid, maar verliezen ons gezamenlijk doel, een goede sfeer en fijne leeromgeving voor iedereen, niet uit het oog.

Onze school maakt veel gebruik van computers en tablets. In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen een persoonlijke laptop. De bedoeling is om dat de komende jaren te gaan uitbreiden .

Namen onderwijzend personeel

Directeur

Hanneke Dekker

Zij is in principe op de Horizon Stad aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag is zij op de Horizon Ooi aanwezig.

Team

Groep 1 en 2: Ilse Puper

Groep 3: Loes Derksen

Groep 4:  Karin van der Meulen en Wendy Raterink

Groep 5: Inga Kraaijkamp en Veronique Willemsen

Groep 6:  Léonie Kok en Wendy Raterink

Groep 7: Kevin Nijkamp

Groep 8: Patricia Steenwelle

Onderwijsondersteuning

Marjolein ter Voert en Hans Hulshof

Intern begeleider

Iris Elfering

Organisatorische ondersteuning

Administratie: Susanne Scholten

Conciërge: Frans Schilderman

Beleid op school

Uw kind ontwikkelt zich, geweldig toch? Natuurlijk vinden we het belangrijk om te weten hoe het kind zich ontwikkelt en waar extra accenten moeten worden gelegd. Indien er extra ondersteuning moet worden gegeven, vindt dat meestal plaats in de klas. We hebben niet alleen oog voor kinderen met achterstand, maar ook voor kinderen die meer aankunnen. Naast de ondersteuning in de klas begeleidt ook de onderwijsassistente kinderen. Dit doet zij individueel of in groepjes in haar zeer goed toegeruste lokaal.

De school heeft zich verdiept in handelingsgericht werken (HGW). Het kind en niet zozeer de leerstof is uitgangspunt. Ouders hebben samen met leerkrachten een belangrijke rol om de ondersteuning op school vorm te geven.

Uw kind is belangrijk

Op onze school is uw kind ons uitgangspunt. Wij zijn in staat om alle kinderen op hun eigen niveau onderwijs te bieden. Daarvoor zetten we het handelingsgericht werken (HGW) in. Hierbinnen werken we uit wat kinderen nodig hebben, nadat we eerst zorgvuldig hebben waargenomen via observatie en toetsgegevens. De leerkrachten bespreken met u hoe zij de ondersteuning op school vormgeven. Stichting IJsselgraaf heeft eigen orthopedagogen in dienst. Als het nodig is, kunnen zij in het ondersteuningsteam met ouders, leerkracht en intern begeleider de situatie bespreken, meedenken en eventueel verder onderzoek doen.

Passend onderwijs

De ene leerling is de andere niet, gelukkig maar, want dat maakt ons werk nu zo afwisselend. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Pas als de school “handelingsverlegen” is en niet meer borg kan staan voor ontwikkeling, wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.

De school heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis-) onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze. De ondersteuning die uw kind nodig heeft, wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt door de samenwerkende scholen (SWV) georganiseerd en betaald.

Ondersteuning op school

Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS)

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen maken we gebruik van het CitoLeerlingVolgsysteem. Deze toetsen worden gebruikt om de vorderingen op het gebied van lezen, spelling,  begrijpend lezen en rekenen te volgen. Eén of twee keer per jaar maken de leerlingen deze landelijk genormeerde toets. Met de gegevens hiervan – en de informatie uit het dagelijks werk in de groep – bepalen we in de groepsbesprekingen of speciale actie moet worden ondernomen.

De scores van de toetsen worden met de Romeinse cijfers I t/m V weergegeven. Elk cijfer staat voor 20%. I staat voor de 20 % hoogste scorende kinderen. Deze kinderen lopen in principe een jaar voor op het gemiddelde niveau. V voor de 20% laagst scorende kinderen.

Leerlingen met een I score hebben minder instructie en oefening nodig en kunnen zelf aan de slag, meestal met verdiepingswerk. Leerlingen met een II score kunnen met een kleine instructie aan het werk en leerlingen met een III score volgen de normale instructie. Dit wordt gezien als het landelijk gemiddelde. In het voortgezet onderwijs geldt het VMBO-KB als landelijk gemiddelde. De leerlingen met een IV score hebben extra uitleg nodig. De kinderen met een structurele V score werken met een basisprogramma met daarnaast tijd voor extra oefening en instructie. Deze kinderen hebben een achterstand van een jaar of meer. Uiteraard geldt dit wanneer een bepaalde score niet één maar meerdere keren is behaald. Aanpassingen aan het lesprogramma worden in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider vastgesteld. Dit wordt natuurlijk besproken met de ouders.

 Intern begeleider

De intern begeleider heeft als taak het coördineren van het handelingsgericht werken en de leerlingondersteuning op school. Daarnaast is de intern begeleider een coach en begeleider van individuele leerkrachten. De intern begeleider voert bijvoorbeeld oplossings-, opbrengst- en handelingsgerichte gesprekken en legt groepsbezoeken af. De intern begeleider regelt en leidt de groepsbesprekingen, bekijkt de LOVS-gegevens op individueel- en schoolniveau, bepaalt samen met de groepsleerkrachten de inhoud van de groepsplannen en onderhoudt contacten met externe organisaties. Het kan voorkomen dat de intern begeleider bij oudergesprekken aanwezig is. Dit kan op verzoek van de leerkracht gebeuren, maar ook op verzoek van de ouders.  

 Groepsbesprekingen

De groepsleerkracht heeft drie keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider. In deze bespreking wordt o.a. de groep opbrengstgericht (OGW) geanalyseerd. Daarnaast worden individuele leerlingen besproken en wordt bekeken of leerlingen op een bepaald gebied extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt afgesproken welke actie moet worden ondernomen voor individuele leerlingen en er worden afspraken gemaakt voor het groepsplan voor de komende periode. Aan het eind van het schooljaar vindt de overdracht naar de nieuwe leerkracht plaats.

 Opbrengstgerichtwerken (OGW)

Het beste halen uit een kind of alles er uit halen wat er in zit. Deze uitspraken worden op scholen veel gebruikt. Maar wat is het nu precies en hoe gaan we te werk? We noemen het opbrengstgericht werken en het betekent dat we bewust, op een systematisch manier werken aan het verbeteren van de resultaten. Niet alleen de leerprestaties vinden we daarbij belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele resultaten. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en de hele groep. We stellen doelen op en maken plannen en kijken daarbij naar het niveau van de groep. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

Groepsplan

In het groepsplan, dat wij op de Horizon hebben ontwikkeld, staat de organisatie van de groep met de daarbij horende ondersteuning op de verschillende niveaus. Ook de doelen waaraan de groep gaat werken per halfjaarlijkse periode staan hierin beschreven. Daarbij zijn ook voor iedere individuele leerling onderwijsbehoeften benoemd, zodat ieder leerling optimaal wordt ondersteund in zijn of haar behoeften.

Digitaal leerling-dossier

De gegevens van uw kind worden zorgvuldig bewaard in het leerling-dossier. Dit is een verzameling van informatie die afkomstig is uit groepsbesprekingen. Ook informatie uit oudercontacten en andere relevante gegevens worden hierin bewaard. Doordat aan het eind van het jaar de leerling besproken wordt met de (eventueel) nieuwe leerkracht gaat geen belangrijke informatie verloren. Zo kan het leerproces ononderbroken doorgaan in de nieuwe groep.

De gegevens worden digitaal verwerkt. Ouders en verzorgers kunnen, indien gewenst, na toestemming van de directeur het dossier inzien.

Externe ondersteuning

Uw kind ontvangt de goede zorg, en toch kan het zijn dat de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht. Zelfs na langdurige extra ondersteuning in de klas kan de ontwikkeling van een leerling stagneren. In overleg met de intern begeleider en ouders kan dan besloten worden om externe (extra) ondersteuning in te schakelen. Zij kunnen dan mee denken over hoe we uw kind nu het beste kunnen helpen. Er kan ondersteuning ingeroepen worden van bijvoorbeeld maatschappelijk werk (CJG), schoolarts, jeugdverpleegkundige, ambulant begeleider, of de orthopedagoog van IJsselgraaf. Het proces van externe (extra) ondersteuning gaat altijd met toestemming van en in samenwerking met u als ouders.

Eindtoets groep 8

De eindtoets van groep 8 wordt medio april afgenomen. De school geeft eind groep 7 al een globale indicatie over de mogelijkheden van het kind. De gesprekken over de keuze van het vervolgonderwijs zijn in februari van groep 8. Samen met de ouders wordt besproken welke school voor uw zoon of dochter het meest geschikt is. Het schooladvies dat hieruit volgt, is leidend voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de eindtoets is over het algemeen een bevestiging van de ontwikkelingslijn van het leerlingvolgsysteem van acht jaar basisschool.

 Samenwerken moet je leren.

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen kan worden begonnen met coöperatieve werkvormen. Leerlingen leren met en van elkaar.

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine groepen. Deze groepen kunnen wisselen van samenstelling. Leerlingen leren door samen te werken niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Het geeft een grotere leeropbrengst, betrokkenheid en plezier in leren.

Pesten? Dat pakken we aan!

Helaas komt pesten overal voor en dus ook bij ons op school. Natuurlijk vinden we dat ongewenst en doen we ons uiterste best om pesten terug te dringen. Wij besteden veel aandacht aan hoe je met elkaar om moet gaan. We leren de kinderen dat ze zelf ook verantwoordelijkheid hebben voor hun rol in de groep. Die bewustwording is een groeiproces en zal uiteindelijk bijdragen aan een goede sfeer. Door te leren grenzen aan te geven en het geven van goede voorbeelden willen we hierin een slag maken.

We ondersteunen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door structureel schooljudo in te zetten. Tijdens de judoles en in de klas wordt er bijzondere aandacht besteed aan de kernwaarden: respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier.  Daarnaast is er een pestprotocol. Hierin staat onder andere beschreven dat bij hardnekkig pestgedrag de ouders worden geïnformeerd.

Met u in contact over uw kind

In gesprek

Wij vinden een goede communicatie tussen de ouders en de leerkrachten belangrijk. Het initiatief tot dat contact kan van beide kanten komen.

Voor korte opmerkingen is het mogelijk de leerkracht voor of na schooltijd even te spreken op het plein. Voor een uitgebreider gesprek kunt u een afspraak maken na 14.30u. Leerkrachten zullen u per mail op de hoogte houden van groepsactiviteiten.

Met ouders van een nieuw aan te melden kind wordt een afspraak gemaakt. De ouders krijgen schriftelijke informatie over de school in de vorm van deze informatiekalender. Daarnaast krijgen ze een rondleiding door de school waarbij het nodige wordt verteld over het reilen en zeilen op de school.

Andere vormen van contact kunnen zijn:

Schoolgids/informatiekalender 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar staat op de site van school de nieuwe schoolgids/kalender.

Informatieavonden

Aan het begin van elk schooljaar wordt in alle groepen een informatieavond gehouden. In januari is er voor groep 8 een extra informatieavond gepland waarbij de ouders informatie krijgen over de eindtoets en voorlichting over de vormen van voortgezet onderwijs. Hierbij worden scholen voor voortgezet onderwijs uitgenodigd die een presentatie verzorgen.

Website

Op www.horizondoesburg.nl vindt u alle informatie over onze school. Regelmatig zullen er foto’s en verhaaltjes van schoolactiviteiten worden gezet. U wordt wekelijks op de hoogte gehouden van aanvullingen op de site. .

 

Rapporten

Door het afleggen van de huisbezoeken, komt het signaleringsrapport dat u gewend bent in de herfst te ontvangen, te vervallen. Alle ouders en verzorgers ontvangen in januari en juni een rapportage over de vorderingen van hun kind. Hierin zijn opgenomen de resultaten van de toetsen per schoolvak, maar ook de resultaten van de SVT-toetsen, die wij gebruiken voor het leerlingvolgsysteem.

Voortgangsgesprekken

Naar aanleiding van het rapport kunt u met de leerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind tijdens de zogenaamde 10-minutengesprekken. In de groepen 1 t/m 8 worden deze gesprekken gehouden in januari en in juni. Groep 8 heeft de gesprekken over de schoolkeuze in de maand februari.

 

Inzet en betrokkenheid van ouders

Uw hulp is belangrijk

Voor diverse activiteiten wordt een beroep gedaan op allerlei vormen van hulp van ouders. Zonder deze hulp is het vaak moeilijk om activiteiten te realiseren. Voorafgaand aan de activiteit krijgt u een oproep via de mail met een verzoek tot hulp en aanmelding. Activiteiten worden veelal door de school (leerkrachten) georganiseerd en gecoördineerd.

Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van allerhande activiteiten en festiviteiten voor kinderen. Samen met het team zijn zij actief bij bijvoorbeeld Sinterklaas, de Kerstviering, carnaval, schoolreisjes en sportactiviteiten. Ze dragen zorg voor de extraatjes die het steeds weer leuk maken op school. De ouderraad bestaat uit een tiental ouders van kinderen die op school staan ingeschreven. Vanuit het team maakt Susan Volman deel uit van de raad. De voorzitter van de OR is Eva Bakker.

De ouderraad is voor zijn werk afhankelijk van de ouderbijdrage. Daarom vragen zij aan u een bijdrage per kind. De school kan u niet wettelijk verplichten deze bijdrage te betalen, maar zonder deze bijdrage kunnen er geen leuke en nuttige activiteiten gedaan worden, die niet direct tot het schoolprogramma behoren. De Ouderraad beheert dit geld  De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 20,00 per leerling per jaar en € 10,00 voor een half jaar.

U wordt verzocht de bijdrage over te maken op rekeningnummer NL40 RABO 0128 7773 11 t.a.v. de Horizon. Vermeld hierbij de naam van het kind, de groep en de toevoeging ouderbijdrage (+ schoolreis zie onder). Onze administratie zorgt er voor dat de ouderbijdrage bij de ouderraad terecht komt.

 Medezeggenschapsraad 

OBS de Horizon heeft één MR voor beide locaties. De medezeggenschapsraad heeft een tweeledige functie, te weten:

– het voeren van overleg in het belang van de organisatie in al haar doelstellingen;

– het vertegenwoordigen van de ouders van leerlingen en de in de organisatie werkzame personen.

De MR behandelt vele zaken die de Horizon als school aangaan en heeft hierin instemmings- of adviesrecht. De MR bestaat uit acht leden: vier vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van de teamleden (de personeelsgeleding). Zij vergaderen minimaal 6 keer per jaar.

De gekozen leden van de MR hebben een zittingstermijn van drie jaren. Zij zijn na drie jaar aftredend, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. De MR streeft ernaar de spreekbuis te zijn tussen ouders en school. De leden kunnen hun werk alleen goed doen en de belangen behartigen als zij gevoed worden door de ouders met zaken die spelen, opmerkingen en suggesties. Dit kan door middel van het sturen van een mail mr@horizondoesburg. nl. of het aanspreken van de MR leden.

Vertegenwoordigers namens de ouders zijn:

Gaby de Jager voorzitter (locatie Ooi)

Aarnout Molenaar (locatie Ooi)

André Brouwer (locatie Stad)

Myrthe Corthals (locatie Stad)

Verder hebben Melanie Teunissen en Lotte Cornielje namens Horizon Ooi en Kevin Nijkamp en Veronique Willemsen namens Horizon Stad zitting in de MR.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Hierin zitten vertegenwoordigers die het gemeenschappelijke belang van de aangesloten scholen van stichting IJsselgraaf behandelen.

Bijzondere activiteiten

Schoolkamp/schoolreisje

Schoolreisjes en kampen worden zoveel mogelijk samen gedaan met de kinderen van beide locaties. De kinderen van groepen 1/2 en groepen 3/4 gaan één keer per jaar op schoolreis. De groepen 5 naar het Openluchtmuseum in Arnhem. De groepen 6 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De groepen 7 een dagje naar Den Haag. De groepen 8 gaan op kamp naar Ameland.

Wij verzoeken u de bijdrage voor het schoolreisje te storten op rekeningnummer NL40 RABO 0128 7773 11 t.a.v. Horizon. Van belang is de vermelding van de naam van het kind, de groep, de locatie (Stad of Ooi) en de toevoeging schoolreisje/kamp.

De kosten voor groep 1 t/m 7 zijn € 20,- en voor groep acht € 125,-.

Meester- en Juffendag

Het komt regelmatig voor dat leerkrachten in de vakantie jarig zijn. Ook is het voor leerkrachten die samen een groep hebben altijd zoeken wanneer de verjaardag met de klas gevierd zal worden. Wij kiezen ervoor om alle verjaardagen op één dag te vieren. We gaan dan met z’n allen naar de speeltuin in Dieren.

Cultuur

Voor alle groepen zullen er verschillende culturele activiteiten zijn. Een deel van het programma wordt geïnitieerd door de werkgroep Culturele Commissie van de gezamenlijke scholen in Doesburg.

De educatieve reis naar Den Haag vormt voor groep 7 een extra cultureel uitstapje. Deze reis zal met openbaar vervoer worden afgelegd. Groep 6 zal het Rijksmuseum in Amsterdam bezoeken.

Judo  

Alle kinderen krijgen om de week judoles. De lessen worden verzorgd door Johan Eilers. Hij heeft bijzonder veel ervaring in het verzorgen van judo.  Judo heeft alles te maken met respect, samenwerken, discipline, weerbaar zijn, saamhorigheid en plezier. Deze begrippen zullen naast de judolessen ook in het dagelijkse klassengebeuren terug komen. Hierdoor vindt er een koppeling plaats tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de judolessen.

Muziekimpuls

Muziek krijgt in school een extra impuls. Er is aandacht voor alle facetten van muziek. Marijke van der Nieuwenhuizen zal tien weken muziekles begeleiden en daarbij de leerkracht coachen voor het geven van de muziekles.

 

Kerst

De donderdagavond vóór de kerstvakantie komen de kinderen op hun “kerstbest” op school voor het kerstdiner.

 Sinterklaasviering

Tijdens zijn verjaardag bezoekt Sint en zijn pieten de Horizon. Zij worden door de kinderen en de ouders op het plein feestelijk onthaald. De Sint brengt een uitgebreid bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Deze kinderen krijgen allemaal een cadeautje van de Sint. Daarna worden de hogere groepen bezocht. Vanaf groep 5 maken de kinderen een surprise voor elkaar. Sint zorgt voor een groepscadeau

Carnaval

Het carnavalsfeest wordt op school met alle kinderen gevierd. Op vrijdag voor carnaval komen de kinderen verkleed op school.

Luizenteam

De luizenbrigade probeert de hoofden van de kinderen luisvrij te houden. De eerste verantwoordelijkheid ligt echter bij u. Door de hoofden van alle kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis gaan wij preventief te werk.  Na iedere schoolvakantie is er een controle en worden alle kinderen nagekeken op luizen of neten. Wilt u zo’n eerste dag na een vakantie er rekening mee houden geen vlechtjes, gel e.d. in het haar van uw kind te doen? Is er hoofdluis geconstateerd dan neemt de contactpersoon van school (juf Lotte) contact op met de ouder/verzorger van de kinderen, waarbij luizen of neten zijn gevonden. Zo nodig geeft de contactpersoon aanvullende informatie. Om te voorkomen dat de luizen zich op school verspreiden zijn er luizenzakken om de jassen in op te bergen.

Horizon ABC

Aanmelding nieuwe leerling  

Wanneer uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Niet iedere basisschool is hetzelfde. U kent uw kind het best en weet wat bij hem past. Wij raden u aan om bij twijfel meerdere scholen van te voren te bezoeken, hun verhaal te horen en vooral de sfeer te proeven. De Horizon kent geen wachtlijsten. U kunt ruim voor dat uw kind 4 jaar wordt telefonisch of per mail contact met de school opnemen voor het maken van een afspraak. U en uw kind kijken rond in school en u heeft een gesprek met de locatiecoördinator of directie. Heeft u uw keuze voor onze school gemaakt, dan nodigt de kleuterjuf uw kind ongeveer anderhalve maand vóór dat het 4 jaar wordt uit voor een aantal inloopochtenden. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, start de basisschool.

Absentie  

Absentie wegens ziekte moet ’s morgens voor half negen telefonisch gemeld worden. Voor alle kinderen geldt de leerplicht wat betekent dat alle kinderen naar school moeten komen. Te laat komen of ongeoorloofd afwezig zijn, komen de leerresultaten van uw kind niet ten goede. Tevens verstoren laatkomers de lessen, wat wij niet wenselijk vinden. Indien uw kind veelvuldig te laat of ongeoorloofd afwezig is, zijn wij verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

Afval  

Veel kinderen nemen in de pauze een tussendoortje in de vorm van fruit en een drankje. Ook bij de lunch hebben kinderen eten bij zich. Om de productie van afval tegen te gaan vragen we u om uw kind een goed sluitende drinkbeker en broodtrommel mee te geven. Verpakkingen die vaker te gebruiken zijn verminderen uiteindelijk de afvalberg op school.

Boekenpret  

Het lezen is bij ons op school een speerpunt. Naast het lenen uit eigen bibliotheek hebben de kleuters ‘boekenpret’. Iedere week nemen zij een boek mee naar huis. Het enthousiasme voor lezen wordt extra bevorderd wanneer ouders samen met hun kind dit boek gaan lezen. Iedere week krijgt één kind een week de “boekenbeer” mee naar huis. Hij mag dan aan het eind van de logeerpartij in de groep over het boek vertellen.

CJG Doesburg  

Het kan voorkomen dat u met vragen zit die niet zozeer met onderwijs te maken hebben, maar meer met de ontwikkeling van uw kind thuis. Van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is iedere maandag Nadia Schenker op school aanwezig. Zij is beschikbaar van 8.30 uur tot 9.00 uur en kan u verder helpen met opvoedkundige en maatschappelijke vragen. Vaak kan zij zelf hulp bieden, maar ze kan u ook op weg helpen naar andere instanties.

Contacten met gescheiden ouders  

Meerdere malen per jaar zijn er mogelijkheden voor de ouders om met leerkrachten te praten over uw kind(eren). Indien ouders gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school gaat er van uit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over zaken die betrekking hebben op hun kind. Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij ouderavonden, 10-minutengesprekken en consultaties. In overleg met de directie of de intern begeleider kan hiervan worden afgeweken. Wanneer het ouderlijk gezag bij één ouder ligt, heeft de school contact met deze ouder. De verantwoordelijkheid van verdere informatie ligt dan bij deze persoon.

Doesburg Beweegt  

Kinderen kunnen nooit teveel bewegen. Naast onze gymlessen zet de gemeente Doesburg een Buurtsportcoach Onderwijs in op de scholen om een zo breed mogelijk beweegaanbod te creëren voor de jeugd. Deze Buurtsportcoach werkt voor het samenwerkingsverband ‘Doesburg Beweegt’. Dit samenwerkingsverband heeft een intensieve samenwerking met de scholen. Zij verzorgen het B-Fit programma bewegen en gezondheid en elke vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur de Naschoolse Sportactiviteit op het schoolplein. Ook organiseren zij sportclinics  in samenwerking met verschillende verenigingen tijdens de gymlessen. Ze leveren gymstagiaires, organiseren het kennismakingsproject Sjors Sportief en geven per jaar een tiental pleinspeeldagen tijdens schooltijd.

Wil je meer weten over Doesburg Beweegt of heb je ideeën kijk dan op www.doesburgbeweegt.nl of neem contact op met Ward Terpstra via ward@doesburgbeweegt.nl / 06 372 83 518.

Eten en drinken  

Net als u vinden ook wij het belangrijk dat de kinderen gezond groot worden. Snoep hoort daar wat ons betref niet bij. Bij ons op school wordt er gezond gegeten. We vinden het fijn om te zien als fruit meenemen als tussendoortje en bij de lunch gezonde boterhammen eten. Snoep en chocolade willen we niet toestaan en laten we dan ook weer terug stoppen in de tas.

 

 

JGZ

Jeugdarts Viviën Bouma en jeugdverpleegkundige Nicolle Bartels houden spreekuren op de Linie en op school. Zij zien op het spreekuur de kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding van school of een initiatief van de ouders.

De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid. Er is in groep 2 een logopedie screening. Verdere taal/spraak ondersteuning kan verzorgd worden door een  logopedist tijdens schooltijd op school.

De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen of meerdere problemen tegelijkertijd, zoals onder andere druk gedrag, problemen in sociale contacten, twijfels over gehoor, gezichtsvermogen, lengtegroei en motoriek.

Luizenzakken

Aan de kapstokken hangen blauwe luizenzakken. De kinderen bergen hier hun jas in op, om te voorkomen dat luizen zich kunnen verspreiden.

Mobieltjes

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder schooltijd is niet toegestaan, tenzij de leerkracht hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Dringende berichten kunnen altijd via de schooltelefoon worden doorgegeven. Indien door omstandigheden een mobiele telefoon nodig is, dienen de ouders dit door te geven aan de leerkracht. Het kind moet dan de mobiel inleveren bij de leerkracht en kan deze aan het eind van de schooldag weer meenemen. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van telefoons. Ook andere apparatuur als iPod, computerspelletjes e.d worden niet op school toegestaan. Zij zullen worden ingenomen en ouders kunnen het bij de leerkracht ophalen.

Naschoolse opvang BSO  

Voor kinderen die na schooltijd niet direct naar huis kunnen, biedt de school naschoolse opvang op IJsselzicht. Dit wordt verzorgd door Puck en Co opvang. Via de website www. puckenco.nl kunt u meer informatie hierover vinden.

Natuur- en Milieu-Educatie

Als school maken we gebruik van het NME centrum in Zevenaar om kinderen in de praktijk in aanraking te brengen met natuur en milieu. Regelmatig zullen er op school leskisten komen met allerlei materiaal. Het NME heeft vaak bijzondere projecten op plaatsen buiten Doesburg. Regelmatig hebben we vervoer nodig naar de locatie van de excursie. U kunt dan een schrijven met een vraag om hulp verwachten van de leerkracht.

Ontruiming bij calamiteit  

Kinderen verzamelen zich buiten met de leerkracht. In geval van calamiteiten zullen de kinderen zich met de leerkracht volgens het ingeoefende ontruimingsplan buiten verzamelen op een van tevoren afgesproken plek. Soms komen er al snel ouders bij. Laat het kind bij de leerkracht voor controle. Pas bij uitdrukkelijke toestemming van de hoofd BHV-er kan het kind worden meegenomen.

Stagiaires  

De school biedt opleidingsscholen de mogelijkheid hun studenten stage te laten lopen op school. Het kan zijn dat er studenten van Pabo Iselinge te Doetinchem, de HAN Arnhem-Nijmegen, Saxion Deventer (HBO) of het Graafschapcollege Doetinchem (MBO) op school aanwezig zijn. Ook worden we regelmatig benaderd door het VO voor de maatschappelijke stage van leerlingen. Wat deze stages betreft zijn we iets terughoudend, omdat het nogal wat onrust kan veroorzaken. In verband met de privacy nemen we geen stagiaires aan, waarvan nog familieleden of andere kinderen uit de privésfeer bij ons op school zitten.

 Snoep en frisdrank  

Het is verboden snoep, kauwgom, chocolade en energy drankjes op school te gebruiken. Ook het gebruik van suiker- en koolzuurhoudende dranken tijdens de pauzes vinden we niet gewenst.

Speelgoed

Wilt u uw kind geen speelgoed meegeven naar school. Het kan zoekraken, stukgaan en afleiden tijdens de lessen. Ook hoverboards, skateboards, skelters, skates en bijzondere fietsen moeten thuis blijven.

Trakteren  

Als een kind jarig is, mag in de klas worden getrakteerd. Bij de kleuters kunt u bij de viering om half 9 aanwezig zijn. De jarigen mogen met een vriendje de klassen rond om bij de leerkrachten een plaatje te halen.  Houd traktaties voor verjaardagen (ook voor leerkrachten) klein en/of gezond. Traktaties als chips, snoep, chocolade e.d. zullen we pas na schooltijd uit laten delen, zodat ouders zelf kunnen bepalen of hun kind bepaalde traktaties wel of niet mag eten midden op de dag.

Verkeersexamen  

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk verkeersexamen. Deze is meestal in de maand april.

 

Verlofaanvraag  

Over het algemeen hebben de kinderen zoveel vakantie dat het niet echt nodig is buiten vakanties verlof aan te vragen. Toch kunnen er zich situaties voordoen, wanneer dit wel gewenst is. U dient dan een verlof aanvraag formulier in te vullen. Deze vindt u op de schoolsite en bij de directie.

Naast ziekte en religieuze verplichtingen kan er ook in andere bijzondere gevallen verlof worden verleend. De directeur van de school beslist over een verzoek om verlof voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij aanvraag voor meerdere dagen wordt automatisch doorverwezen naar de leerplichtambtenaar (eventueel met een al dan niet positief advies).

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij de ouders een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouders in dat geval het recht hebben om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.

Voorwaarden

 • Verlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend.
 • Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 • Verlof aan één stuk mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar of de laatste twee weken van het schooljaar.

 

Richtlijnen

Geen verlof:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakantie in een goedkope periode;
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • Eerder vertrek of later terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wel verlof:

 • Verhuizen van het gezin;
 • Gezinsuitbreiding;
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed– of aanverwanten;
 • Ernstige ziekte van bloed– of aanverwanten;
 • Viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12-, 25-, 40-, 50– of 60-jarige huwelijksjubileum van bloed of aanverwanten.

Stichting IJsselgraaf

p/a Keppelseweg 56  6999 AR Hummelo

0314-38 29 90

Gemeente Doesburg

Postbus 100, 6980 AC Doesburg

0313-48 13 13

Leerplichtambtenaar Gemeente Doesburg

E.Post

0313-48 13 22

Inspectie van het onderwijs

info@owinp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0900-111 31 11

Landelijke klachtencommissie

Postbus 162, 3440 AD Woerden

bezoekadres:

Polanerbaan 15, Woerden

0348-40 52 45

Algemeen Maatschappelijk werk

Veerpoortwal 1, 6981 BR Doesburg

0313-47 28 67

Spreekuur tijden: ma, wo en do 8.30-9.30 u

Voor vragen buiten spreekuur: 026-376 15 05

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Velperweg 75, 6824 HH Arnhem

026-362 91 11