Uw kind is belangrijk

Op onze school is uw kind ons uitgangspunt. Wij zijn in staat om alle kinderen op hun eigen niveau onderwijs te bieden. Daarvoor zetten we het handelingsgericht werken (HGW) in. Hierbinnen werken we uit wat kinderen nodig hebben, nadat we eerst zorgvuldig hebben waargenomen via observatie en toetsgegevens. De leerkrachten bespreken met u hoe zij de ondersteuning op school vormgeven. Stichting IJsselgraaf heeft eigen orthopedagogen in dienst. Als het nodig is, kunnen zij in het ondersteuningsteam met ouders, leerkracht en intern begeleider de situatie bespreken, meedenken en eventueel verder onderzoek doen.

 

 

Passend onderwijs

De ene leerling is de andere niet, gelukkig maar, want dat maakt ons werk nu zo afwisselend. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Pas als de school “handelingsverlegen” is en niet meer borg kan staan voor ontwikkeling, wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.

De school heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis-) onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze. De ondersteuning die uw kind nodig heeft, wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt door de samenwerkende scholen (SWV) georganiseerd en betaald.

 

Ondersteuning op school

Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS)

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen maken we gebruik van de  SchoolVaardigheidsToetsen (SVT). Deze toetsen worden gebruikt om de vorderingen op het gebied van lezen, spelling,  begrijpend lezen en rekenen te volgen. Voor woordenschat en de kleutertoetsen gebruiken we nog de toetsen van CITO. Eén of twee keer per jaar maken de leerlingen deze landelijk genormeerde toets. Met de gegevens hiervan – en de informatie uit het dagelijks werk in de groep – bepalen we in de groepsbesprekingen of speciale actie moet worden ondernomen.  

De scores van de toetsen worden met de Romeinse cijfers I t/m V weergegeven. Elk cijfer staat voor 20%. I staat voor de 20 % hoogste scorende kinderen. Deze kinderen lopen in principe een jaar voor op het gemiddelde niveau. V voor de 20% laagst scorende kinderen.

Leerlingen met een I score hebben minder instructie en oefening nodig en kunnen zelf aan de slag, meestal met verdiepingswerk. Leerlingen met een II score kunnen met een kleine instructie aan het werk en leerlingen met een III score volgen de normale instructie. Dit wordt gezien als het landelijk gemiddelde. In het voortgezet onderwijs geldt het VMBO-KB als landelijk gemiddelde. De leerlingen met een IV score hebben extra uitleg nodig. De kinderen met een structurele V score werken met een basisprogramma met daarnaast tijd voor extra oefening en instructie. Deze kinderen hebben een achterstand van een jaar of meer. Uiteraard geldt dit wanneer een bepaalde score niet één maar meerdere keren is behaald. Aanpassingen aan het lesprogramma worden in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider vastgesteld. Dit wordt natuurlijk besproken met de ouders.

 

Intern begeleider

De intern begeleider heeft als taak het coördineren van het handelingsgericht werken en de leerlingondersteuning op school. Daarnaast is de intern begeleider een coach en begeleider van individuele leerkrachten. De intern begeleider voert bijvoorbeeld oplossings-, opbrengst- en handelingsgerichte gesprekken en legt groepsbezoeken af. De intern begeleider regelt en leidt de groepsbesprekingen, bekijkt de LOVS-gegevens op individueel- en schoolniveau, bepaalt samen met de groepsleerkrachten de inhoud van de groepsplannen en onderhoudt contacten met externe organisaties. Het kan voorkomen dat de intern begeleider bij oudergesprekken aanwezig is. Dit kan op verzoek van de leerkracht gebeuren, maar ook op verzoek van de ouders.  

 

Groepsbesprekingen

De groepsleerkracht heeft drie keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider. In deze bespreking wordt o.a. de groep opbrengstgericht (OGW) geanalyseerd. Daarnaast worden individuele leerlingen besproken en wordt bekeken of leerlingen op een bepaald gebied extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt afgesproken welke actie moet worden ondernomen voor individuele leerlingen en er worden afspraken gemaakt voor het groepsplan voor de komende periode. Aan het eind van het schooljaar vindt de overdracht naar de nieuwe leerkracht plaats.  

 

Opbrengstgerichtwerken (OGW)

Het beste halen uit een kind of alles er uit halen wat er in zit. Deze uitspraken worden op scholen veel gebruikt. Maar wat is het nu precies en hoe gaan we te werk? We noemen het opbrengstgericht werken en het betekent dat we bewust, op een systematisch manier werken aan het verbeteren van de resultaten. Niet alleen de leerprestaties vinden we daarbij belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele resultaten. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en de hele groep. We stellen doelen op en maken plannen en kijken daarbij naar het niveau van de groep. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

 

Groepsplan

In het groepsplan, dat wij op de Horizon hebben ontwikkeld, staat de organisatie van de groep met de daarbij horende ondersteuning op de verschillende niveaus. Ook de doelen waaraan de groep gaat werken per halfjaarlijkse periode staan hierin beschreven. Daarbij zijn ook voor iedere individuele leerling onderwijsbehoeften benoemd, zodat ieder leerling optimaal wordt ondersteund in zijn of haar behoeften.

 

Digitaal leerling-dossier

De gegevens van uw kind worden zorgvuldig bewaard in het leerling-dossier. Dit is een verzameling van informatie die afkomstig is uit groepsbesprekingen. Ook informatie uit oudercontacten en andere relevante gegevens worden hierin bewaard. Doordat aan het eind van het jaar de leerling besproken wordt met de (eventueel) nieuwe leerkracht gaat geen belangrijke informatie verloren. Zo kan het leerproces ononderbroken doorgaan in de nieuwe groep.

De gegevens worden digitaal verwerkt. Ouders en verzorgers kunnen, indien gewenst, na toestemming van de directeur het dossier inzien.

Externe ondersteuning

Uw kind ontvangt de goede zorg, en toch kan het zijn dat de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht. Zelfs na langdurige extra ondersteuning in de klas kan de ontwikkeling van een leerling stagneren. In overleg met de intern begeleider en ouders kan dan besloten worden om externe (extra) ondersteuning in te schakelen. Zij kunnen dan mee denken over hoe we uw kind nu het beste kunnen helpen. Er kan ondersteuning ingeroepen worden van bijvoorbeeld maatschappelijk werk (CJG), schoolarts, jeugdverpleegkundige, ambulant begeleider, of de orthopedagoog van IJsselgraaf. Het proces van externe (extra) ondersteuning gaat altijd met toestemming van en in samenwerking met u als ouders.

 

Eindtoets groep 8

De eindtoets van groep 8 wordt medio april afgenomen. De school geeft eind groep 7 al een globale indicatie over de mogelijkheden van het kind. De gesprekken over de keuze van het vervolgonderwijs zijn in februari van groep 8. Samen met de ouders wordt besproken welke school voor uw zoon of dochter het meest geschikt is. Het schooladvies dat hieruit volgt, is leidend voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de eindtoets is over het algemeen een bevestiging van de ontwikkelingslijn van het leerlingvolgsysteem van acht jaar basisschool. 

 

 

 

 

 

Opbrengsten

De Inspectie toetst de kwaliteit van de school aan de tussen- en eindopbrengsten van het leerlingvolgsysteem. Eind 2014 waren de resultaten volgens de Inspectie voldoende en de school heeft weer haar basisarrangement voor de komende 4 jaar gekregen. Gegevens van het laatste onderzoek zijn te vinden op de website van het ministerie.

De gemiddelde score van de eindtoets van groep 8 was in 2017 gecorrigeerd 534,5 Landelijk was dit 535,2.

 

Uitstroom van leerlingen van groep 8 in 2017

Scholen vwo/havo havo mavo vmbo k/b Praktisch

Onderwijs

‘t Rhedens Dieren       2 1
Metzo College Doetinchem       3  
Rietveld College Doetinchem   1 1    
Ludger College Doetinchem   1      
AOC oost Doetinchem       2