Met deze rapportage geven de leerkrachten van obs De Horizon een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Op deze wijze wordt door de jaren de ontwikkeling van uw kind gevolgd en in kaart gebracht. Wanneer u de rapporten krijgt en de rapportgesprekken kunt u lezen in de schoolkalender.

De rapporten zijn opgesplitst in twee kolommen. Links het werk in de groep, en rechts de resultaten van de CITO toetsen.

Resultaten methode  kennis op korte termijn

Hieronder vindt u de vakken die uw kind op school krijgt.  Sommige vakonderdelen komen met name in de onderbouw aan de orde; andere onderdelen juist in de bovenbouw. Er wordt alleen gerapporteerd over de onderdelen die aan de orde zijn geweest. Op het rapport is dan niet alles ingevuld. Het dagelijks werk en de toetsen die bij de methodes horen worden met cijfers beoordeeld. Een 6 ( voldoende) wordt gegeven als het kind het werk zonder veel problemen kan uitvoeren. Een 8 (goed) wordt gegeven als een kind de leerstof probleemloos kan verwerken. Bij 5 (twijfelachtig) vraagt het werk veel extra ondersteuning en tenslotte bij 4 (onvoldoende) lukt het nog niet.

Sommige kinderen werken niet op het klassenniveau. De beoordeling op het rapport geldt voor het niveau waarop het kind werkt. In de kolom opmerkingen wordt dit toegelicht.

Resultaten CITO Kennis op langere termijn

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn gebaseerd op landelijke normen. Daarbij geldt dat A goed tot zeer goed is. B is ruim voldoende tot goed, C is matig tot voldoende, D zwak tot matig en E zwak tot zeer zwak. Een E-score geeft aan dat een leerling minimaal een jaar achterstand heeft ten opzichte van het groepsniveau.
Bij het rapportgesprek is het mogelijk de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bekijken. Er wordt dus een cijferrapport gegeven, maar de scores van het leerlingvolgsysteem worden in letters weergegeven. Hierbij de opmerking dat een C score een gemiddelde score is. Ongeveer 60% van de kinderen in Nederland komt na het basisonderwijs terecht op een vorm van VMBO. Kinderen met B en A scores stromen vaak door naar HAVO en VWO.

De rapporten worden voor de uitreiking aan de leerlingen met de ouders in 10-minutengesprekken besproken.
Na het ondertekenen door ouders/verzorgers dient het rapport zo spoedig mogelijk weer op school te worden ingeleverd.