De ouderraad van de Horizon Stad bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die het onderwijzend personeel ondersteunt. Daarbij richt zij zich met name op de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. Deze activiteiten dragen bij aan een goede sfeer op school.

Natuurlijk kan de ouderraad bij het organiseren en uitvoeren van haar taken niet zonder de extra steun van andere ouders en leerkrachten.

Wat doet een ouderraad?

De precieze invulling van de taken van de ouderraad is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Voor de beleidszaken die de school aangaat is de medezeggenschapsraad verantwoordelijk. Maar het zou heel goed kunnen dat ook de ouderraad voor deze zaken om advies of een mening gevraagd wordt, met name als het gaat om zaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.

Voor de Horizon Stad draagt de ouderraad bij in de organisatie van de volgende activiteiten:

1. Sinterklaas
2. Kerst
3. Carnaval
4. Pasen
5. Koningsspelen
6. Afscheid groep 8
7. Laatste schooldag

Voor iedere activiteit wordt aan het begin van het jaar een commissie in het leven geroepen bestaande uit leerkrachten en ouderraadleden die de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie en coördinatie van de bovenstaande activiteiten.

Wie zitten in de ouderraad?

Alle ouders met een kind op school mogen lid worden van de ouderraad. Zij moeten dan worden gekozen door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Binnen de ouderraad worden op zijn minst de volgende rollen ingevuld:

Voorzitter: De voorzitter zorgt voor de vertegenwoordiging van de OR naar buiten toe. Dit doet hij samen met zijn penningmeester en secretaris; zij vormen het dagelijkse bestuur van de ouderraad. De voorzitter bereidt de vergadering voor en leidt de vergaderingen en let daarbij op de agenda, de tijd en zorgt ervoor dat ieder zijn zegje kan doen.

Penningmeester: De penningmeester draagt zorg voor de financiële zaken van de OR. Zij jaarlijks de balans op, maakt een begroting en geeft inzichten in de werkelijke uitgaven. Zij is tevens degene die bij de kas kan, geld kan voorschieten of voorgeschoten geld terug kan betalen.

Secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, voor de notulen van de vergadering van de ouderraad en voor het beheer van het archief. Een maal per jaar schrijft zij een jaarverslag over de werkzaamheden van de ouderraad, welke zij presenteert tijdens de jaarvergadering.

De ouderbijdrage

Aan het begin van het jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Aan de ouders van alle kinderen wordt gevraagd deze bijdrage over te maken naar de bankrekening van de Ouderraad. De Ouderraad is op haar beurt verantwoordelijk voor een juiste besteding van het geld en zal zorgen voor een goede administratie. Tijdens de jaarvergadering wordt een overzicht gegeven van waar het geld voor gebruikt is.

Vergaderen

Per jaar vergadert de OR ongeveer zes tot zeven keer als volledige groep. Deze vergaderingen zijn afgestemd op de activiteiten die er gedurende het jaar gepland staan. Naast het bespreken en evalueren van de activiteiten kunnen er ook andere punten op de agenda staan. Normaal gesproken starten deze om 19:30 en duren tot een uur of 21:00.

Naast de normale vergadering, wordt er een jaarvergadering georganiseerd waarbij ouders van harte welkom zijn. Tijdens deze vergadering wordt er verslag gedaan van het afgelopen jaar, wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar gepresenteerd. Dit zodat iedere oude kan zien waar hun gestorte geld aan uitgegeven wordt.

Tot Slot

Momenteel bestaat de ouderraad uit 8 ouders en 3 leerkrachten, wat een mooi aantal is. Echter zonder de enthousiaste hulp van ouders, opa’s, oma’s en overige leerkrachten is het onmogelijk om alle activiteiten te organiseren. Dus de extra hulp is altijd zeer welkom.

Regelmatig lopen de leden van de ouderraad op school om hun kinderen te halen of te brengen, dus als je ideeën wil delen, of je wil iets bespreekbaar maken, schroom niet ons aan te schieten.

Maar natuurlijk hebben we ook een mail adres waar we op te bereiken zijn: ouderraadstad@horizondoesburg.nl

Wij kijken weer uit naar een mooi jaar.

Groet De Ouderraad